English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

สสว.บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เตรียมยกระดับ OTOP สู่ SMEs PDF พิมพ์ อีเมล

สสว. จับมือหน่วยงานภาครัฐ เตรียมพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ อย่างครบทุกด้าน หวังปั้นสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs และสามารถ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจระดับฐานราก

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ผู้ประกอบการ SMEs ว่า สืบเนื่องจากความสำเร็จของการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นนั้นได้เป็นอย่างดี โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ทั้งกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ รวมถึงมีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการจัดระดับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 1-5 ดาว


อย่างไรก็ตาม กระบวนการส่งเสริม OTOP ที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับการส่งเสริม SMEs เพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้มอบนโยบายให้ สสว.ดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ผู้ประกอบการ SMEs โดย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ล้วนแต่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการดำเนินโครงการดังกล่าว

“การผลักดันให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถพัฒนาเป็น SMEs จำเป็นที่จะต้องจัดให้มีโครงการที่มารับช่วง ต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพในการ ประกอบการในแต่ละชุมชน ให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมในแนวทางที่จะช่วยผลักดันให้ไปสู่ความเป็นผู้ ประกอบการแบบมืออาชีพ มีการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่ดี มีช่องทางการจำหน่ายของตนเอง โดยยังคงไว้ซึ่งความเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรม” นายวิฑูรย์ กล่าว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว คณะทำงานยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs จะทำการคัดสรรผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 5 ดาว ประเภทกลุ่มชุมชน ที่มีศักยภาพ และมีความสมัครใจเข้าสู่กระบวนการพัฒนา จำนวน 152 จาก ทั่วประเทศ หรือจังหวัดละ 2 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs  

“การดำเนินโครงการฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาแบบเฉพาะราย (custom-made) คือมีการจัดโปรแกรมการพัฒนาให้สอดคล้องตามสภาพปัญหาที่แท้ จริงของผู้ประกอบการ OTOP แต่ละราย ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง สภาพปัญหา และศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการ OTOP ก่อนที่จะจัดโปรแกรมการพัฒนา ให้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP แต่ละราย โดยการดำเนินการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงในด้านสังคมและวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการรักษาไว้ซึ่งความเป็นสินค้า OTOP ที่ มีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น และเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชน รวมถึงไม่สร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐที่ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความเชี่ยวชาญที่ชัดเจน พร้อมที่จะร่วมมือกันพัฒนา และยกระดับความสามารถให้กับผู้ประกอบการ OTOP โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะให้การสนับสนุนด้านการเสริมสร้างความรู้ พัฒนากระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการบริหารจัดการ และส่งเสริมการตลาด กรมการพัฒนาชุมชน จะให้การสนับสนุนข้อมูล ให้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP และประสานงานบูรณาการการทำงานใน พื้นที่ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ ชุมชน ขณะที่ สสว.จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน การประสานงานเพื่อเชื่อมโยง และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

“สสว.เชื่อว่า โครงการนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ ให้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 5 ดาว ให้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างครบถ้วน รวมไปถึงการบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ ผู้ประกอบการในระดับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ” นาย ยุทธศักดิ์ กล่าวในที่สุด

 

© สงวนสิทธิ์ 2010-2020 บริษัท อัลรามิค(ประเทศไทย) จำกัด
45/107 ซอยพัฒนาการ 57, แขวงประเวศ เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร. 10250 ประเทศไทย.
โทรศัพท์: (662) 321 2711-2 , แฟกซ์: (662) 321 2710