English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เขมร-ลาว-พม่า-ญวน ตลาดใหม่เอสเอ็มอีไทย PDF Print E-mail

การรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ด้วยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ได้ส่งผลให้อาเซียนที่มีประชากรกว่า 500 ล้านคน กลายเป็นตลาดที่มีความสำคัญและน่าจับตามองโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เรียกว่า CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ ประมง แร่ธาตุ น้ำมันก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งแรงงานราคาถูกวัยหนุ่มสาวสำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) จึงได้ร่วมกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำการศึกษาจัดทำแผนที่การตลาดสำหรับเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดอาเซียน : เวียดนาม กัมพูชาลาว และพม่า

เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เอสเอ็มอีไทย ได้รับรู้ถึงศักยภาพในการขยายตลาดไปในประเทศเหล่านี้กัมพูชา : เมืองที่มีศักยภาพในการค้าของเอสเอ็มอีไทย ได้แก่ กรุงพนมเปญ สินค้าและบริการทุกประเภทมีศักยภาพในการเติบโตทั้งปัจจุบันและอนาคต จังหวัดเสียมเรียบ กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ คือ บริการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค จังหวัดพระตะบอง กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ คือ สินค้าเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค บริการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง

 

© Copyright 2010 Alramic (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
1/35, 17th Bangna-Thani Building, Soi Bangna-Trad 34, Bangna, Bangna, Bangkok. 10260 THAILAND.
Ph : +66 (02) 746 7261-4 , Fax : +66 (02) 746 7260